Działem Badań i Nadzorów Geotechnicznych kieruje mgr inż. Tomasz Parka, absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej – kierunek BUDOWNICTWO PODZIEMNE, specjalista z wieloletnim doświadczeniem w badaniach geotechnicznych oraz nadzorach nad robotami palowymi, legitymujący się uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Zakres działalności i wykonywanych prac:

  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie i geotechniczne;
  • geotechniczne badania in situ i studia przedprojektowe;
  • sondowania statyczne CPT;
  • projektowanie oraz nadzór badań geotechnicznych;
  • raporty interpretacyjne dotyczące geotechnicznych warunków posadowienia;
  • statyczne badania nośności pali i kotew iniekcyjnych.
  • badania ciągłości konstrukcji palowych metodą SIT;
  • doradztwo geotechniczne dla klientów przy zakupie terenów inwestycyjnych.
PGT Konstrukcja prowadzi dwa działy usług inżynierskich: